Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notícies

SENSE LÍMITS TEATRE FÒRUM SOBRE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE FINANÇAT PEL GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

SENSE LÍMITS TEATRE FÒRUM SOBRE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE FINANÇAT PEL GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Publicació de la Sindicatura de Comptes- Compte General 2020

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020. Podeu accedir directament a l’informe amb l’enllaç següents: https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2022_13_ca.pdf

L' AJUNTAMENT DE TALAVERA FINALITZA LES OBRES DE REFORMA DEL CARRER MAJOR/CARRER SANT JAUME DE PALLEROLS-OBRA FINANÇADA PEL PUOSC

L' AJUNTAMENT DE TALAVERA FINALITZA LES OBRES DE REFORMA DEL CARRER MAJOR/CARRER SANT JAUME DE PALLEROLS-OBRA FINANÇADA PEL PUOSC

NOTA DE PREMSA L’Ajuntament de Talavera ha obtingut una subvenció del PUOSC de 79.372,69€, dins de la línia de (Municipis Petits, codi expedient PRE082/19/02231), per a dur a terme la reforma dels accessos al nucli històric de Bellmunt. L’ACTUACIÓ “PROJECTE DE MILLORA I ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS AL NUCLI HISTORIC DE BELLMUNT (TALAVERA)”, amb un pressupost base de licitació IVA inclòs de 83.550,20€, es va adjudicar a l’empresa EXCAVACIONS GASSÓ SL, per un import de 79.372,69€, a més de millores valorades en 5.100€ més IVA. L'actuació s’ha finalizat amb molt bons resultats i els veins ho molt positivament.

BAN INFORMACIÓ SOBRE EL CÀNON DE L’AIGUA

BAN INFORMACIÓ SOBRE EL CÀNON DE L’AIGUA Es fa públic per al general coneixement que l’Agència Catalana de l’Aigua preveu una sèrie de beneficis en supòsits específics: 1- Ampliació dels trams del cànon de l'aigua per unitats de convivència de 4 o més membres. A les famílies de quatre o més membres o en habitatges on constin empadronats 4 o més membres. A les unitats familiars o habitatges amb persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, les quals computaran com a dues persones, que afegides als altres membres empadronats sumin 4 o més persones. Tramitació: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres 2- Tarifa social del cànon de l'aigua. A les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titulars d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies. Tarifa social del cànon de l'aigua per a persones perceptores de pensions mínimes contributives: Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat. Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent. Tarifa social del cànon de l'aigua per a famílies amb tots els seus membres en situació d'atur: Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur. Tarifa social del cànon de l'aigua per a col·lectius d'especial protecció: Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa. Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania. Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol). Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS). Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013). Tarifa social del cànon de l'aigua per vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin. Tramitació: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c Novetat que s’incorpora en la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que modifica articles del DL 3/2003, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, entre elles: 3- Supòsit d’exempció del cànon de l’aigua En el cas de tractar-se d’aigua subministrada per xarxa destinada al reg d’horts no considerats domèstics s’haurà de satisfer només el gravamen general d’aquests consums, donat que el gravamen específic d’aquests usos és zero (modificació art. 72.4) Al ser el cànon un impost de la Generalitat de Catalunya, és l’ACA la quina ha de determinar l’exempció o no del tribut. Si considereu que reuniu els requisits o bé voleu demanar informació ho podeu fer mitjançant una petició genèrica:https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=

L' AJUNTAMENT DE TALAVERA ADJUDICA LES OBRES DE REFORMA DEL CARRER MAJOR/CARRER SANT JAUME DE PALLEROLS-OBRA FINANÇADA PEL PUOSC

L' AJUNTAMENT DE TALAVERA ADJUDICA LES OBRES DE REFORMA DEL CARRER MAJOR/CARRER SANT JAUME DE PALLEROLS-OBRA FINANÇADA PEL PUOSC

NOTA DE PREMSA Reforma del carrer Major, a Pallerols D’acord amb el que s’estableix a la Resolució definitiva de concessió de les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2020-2024, l’Ajuntament de Talavera té assignada a l’anualitat 2021 la següent actuació: Núm. expedient: PRE082/19/02085 Línia: MP Títol de l'actuació: Reforma del carrer Major, a Pallerols Pressupost: 87.232,02 € Subvenció: 40.627,31 € L’Ajuntament de Talavera ha adjudicat l’obra a CONSMA, S.L. per un import total (IVA inclòs) de 75.166,57€, a més de millores valorades en 3.350€ (IVA no inclòs). L’objecte de l’obra és la millora de de la urbanització del carrer Major de Pallerols, també anomenat carrer Sant Jaume.

Certificacions energètiques d'edificis municipals, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.

Certificacions energètiques d'edificis municipals, amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.

L’Ajuntament de Talavera ha realitzat la certificació i la qualificació energètica de diferents edificis municipals. L’obtenció de les certificacions energètiques són un pas previ per poder demanar subvencions europees tipus “Next Generation” i, per tant, la rehabilitació energètica d’aquests edificis (per exemple, mitjançant la instal·lació d’energia solar fotovoltaica . L’actuació l’ha realitzada l’empresa KUBIC CONSULTORIA TECNICA SL i ha tingut un cost de 3.358,72€. Per finançar-ho s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Lleida, mitjançant un Pla de Cooperació per aquest 2022, per import de 2.200€.

Obres de reforma i manteniment al local social del nucli de Pavia. Municipi de Talavera.

Obres de reforma i manteniment al local social del nucli de Pavia. Municipi de Talavera.

Amb la col·laboració de la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs l’ajuntament de Talavera ha dut a terme les obres de reforma i manteniment del local social de Pavia. Les obres han suposat una despesa de 37.257,41 € i la Diputació de Lleida, a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, ha subvencionat l’actuació amb 30.000€. El local social ha quedat en condicions de ser gaudit per tots els veïns.

Els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum han de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent

Els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum han de comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent

S’estan localitzant nombroses explotacions d’aus de corral d’autoconsum encara no registrades, és per aquest motiu que us sol·licitem reforçar la divulgació a la ciutadania per tal que tots aquests particulars, siguin coneixedors de les seves obligacions. Així mateix, us recordem la necessitat que feu divulgació a la ciutadania dels requeriments d’aquestes granges i de la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes: oDisminució del consum de pinso i aigua superior al 20%. oDisminució en la posta superior al 5% durant més de 2 diesconsecutius, sense causa justificada. oMortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada. oQualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar(tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi delcap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa,lesions hemorràgiques, etc). Cal destacar també la importància d'extremar les mesures de bioseguretat, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres. Addicionalment al compliment de les mesures establertes a la resolució ACC/14/2022, és de vital importància que tot el que entri en contacte amb les aus de corral ha de ser d'ús exclusiu i cal emmagatzemar-ho protegit de l'exterior o bé netejar i desinfectar correctament abans que entri en contacte amb les aus de corral.

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’ Ajuntament de Talavera

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’ Ajuntament de Talavera

Dins el Pla de Cooperació Municipal per al Finançament d’Inversions dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del Territori de Lleida 2020-2021. A l’Ajuntament de Talavera s’ha atorgat una Subvenció de 62.281,79€ per a finançar l’actuació: “ MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS NUCLIS DE TALAVERA”. L’actuació s’ha dut a terme durant l’any 2020, amb un cost total de 124.563,58€, gràcies a la col.laboració de la Diputació de Lleida.

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l'Ajuntament de Talavera

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l'Ajuntament de Talavera

Dins del Pla per al finançament d’inversions en matèria de Salut de la Diputació de Lleida 2020 – 2022, a l'ajuntament de Talavera s’ha atorgat una subvenció de 36.714,00€ euros per a finançar l’actuació “SUBSTITUCIÓ DE CANONADA D'AIGUA SOTERRADA ENTRE TALAVERA I SURÓ. MUNICIPI DE TALAVERA” . L’actuació s’ha dut a terme durant l’any 2021, amb un cost total de 39.417,72€ més IVA.

BAN - EXPOSICIÓ PÚBLICA SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE PARC EÒLIC

S’HA REBUT A L’AJUNTAMENT LA SEGÜENT COMUNICACIÓ PER PART DE LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA. ES TRACTA D’UNA SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE PARC EÒLIC PER PART DE L’EMPRESA GREEN CAPITAL DEVELOPMENT X SL. AL TRACTAR-SE D’UN PARC DE MÉS DE 50 MW ES TRAMITA DIRECTAMENT DES DEL GOVERN CENTRAL I NI LA GENERALITAT NI L’AJUNTAMENT TENIM CAP COMPETÈNCIA. ACCEDINT AL LINK US PODEU DESCARREGAR LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/5b60bcfa5f8fba9c455ac0ddfc941304a0d5322d

Actuació subministraments d’enèrgia elèctrica i servei de comunicació

Actuació subministraments d’enèrgia elèctrica i servei de comunicació

L’Ajuntament de Talavera ha dut a terme l’ actuació “ Subministraments d’enèrgia elèctrica i servei de comunicació” per a l’any 2019”. Les despeses subvencionades han estat les despeses d’energia elèctrica de la via pública dels pobles del municipi de Talavera i el servei de telefonia de les oficines de l’Ajuntament. L’actuació ha suposat una despesa de 6115,56€ i ha comptat amb la col.laboració de 6113,05€ de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

Protecció de dades personals

El responsable de les dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Talavera, és l'Alcalde Sr. Ramon Trullols Bergadà. El Delegat de Protecció de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Talavera, és el senyor Joan Roca Sicart. Les dades de contacte són: Ajuntament de Talavera, Plaça Major, 1 25213 Talavera (Lleida), e-mail: rtrullols@talavera.ddl.net; telèfons de contacte: 973540146 i 686416280.

Document Actions