Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Notícies

SENSE LÍMITS TEATRE FÒRUM SOBRE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE FINANÇAT PEL GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

SENSE LÍMITS TEATRE FÒRUM SOBRE PREVENCIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE FINANÇAT PEL GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

“Reposició d'infraestructures de sanejament al nucli de Talavera”

“Reposició d'infraestructures de sanejament al nucli de Talavera”

DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Pla de cooperació municipal per al finançament d’inversions als ajuntaments i EMD del territori de Lleida 2022-2023 L’ajuntament de Talavera ha previst l’execució de l’actuació “Reposició d'infraestructures de sanejament al nucli de Talavera” per un import de 14.490,00€, més IVA, mitjançant l’adquisició d’una Estació depuradora per aigües residuals tipus ACO SBREM 40 D2.35 amb reactor biológic seqüencial (SBR) fabricat amb plástic reforzat de fibra de vidre (GPR) en format horitzontal per instal.lació soterrada, complint el RD509/1996 i la norma UNE-EN12566-3, de mides 4.01Omm de llarg, 2.350mm d'ample, 2.487mm alçada, amb connexió d'entrada i sortida d'aigües de DN160. La Diputació de Lleida, ha finançat l'actuació, que s’ha adjudicat a l’empresa Marest Germans Obres S.L. B25822597

Actuacions per a la sostenibilitat forestal i mediambiental 2022-2023.

Actuacions per a la sostenibilitat forestal i mediambiental 2022-2023.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA. ÀREA DE SOSTENIBILITAT-MEDI AMBIENT. Pla de cooperació municipal per a la sostenibilitat forestal i mediambiental, anualitats 2022 i 2023 Dins de la línia per a fer front a les despeses derivades de la prevenció d’incendis forestals, s’ha concedit 4.021,43€ i l’Ajuntament de Talavera ha realitzat la pavimentació de trams de camins que permeten una millor circulació de vehicles i un millor accés a pistes forestals. Dins la línia per la per la plantació d’espècies vegetals als municipis, que inclou la compra d’arbres o arbustives, transport i plantació per augmentar la fixació de carboni a les zones verdes, s’ha concedit 1.000€ i l’Ajuntament de Talavera ha realitzat una actuació al talús d’entrada al poble, consistent en plantació d’arbustives i instal·lació de reg, que donem més visibilitat i seguretat a l’espai.

Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2023

Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2023

Dins del Pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la salut de la Diputació de Lleida, anualitat 2023, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Talavera la quantitat de 18.343,00€, els quals s’han destinat, bàsicament, a sufragar despeses relacionades amb la reparació, manteniment i conservació de la xarxa d’aigua potable i la xarxa de sanejament.

La Diputació de Lleida ha atorgat 7.031,71€, dins del PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021

La Diputació de Lleida ha atorgat 7.031,71€, dins del PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021

L’Ajuntament de Talavera ha dut a terme l’actuació REFORMA AL CARRER MAJOR/SANT JAUME DE PALLEROLS (TALAVERA) Cost de l’actuació es va preveure en 87.232,02€ i s’ha concedit una subvenció de la Generalitat, dins el PUOSC, de 40.627,31€ i La Diputació de Lleida ha atorgat 7.031,71€, dins del PLA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL PER AL FINANÇAMENT D’INVERSIONS DELS AJUNTAMENTS I LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES DEL TERRITORI DE LLEIDA 2020-2021.

Publicació de la Sindicatura de Comptes- Compte General 2020

D’acord amb el que preveuen l’article 44 de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, i l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes del 24 de maig del 2011, s’ha publicat al lloc web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 13/2022, relatiu al Compte general de les corporacions locals, exercici 2020. Podeu accedir directament a l’informe amb l’enllaç següents: https://www.sindicatura.cat/documents/36414/85841/2022_13_ca.pdf

L' AJUNTAMENT DE TALAVERA FINALITZA LES OBRES DE REFORMA DELS ACCESSOS AL NUCLI HISTÒRIC DE BELLMUNT

L' AJUNTAMENT DE TALAVERA FINALITZA LES OBRES DE REFORMA DELS ACCESSOS AL NUCLI HISTÒRIC DE BELLMUNT

NOTA DE PREMSA L’Ajuntament de Talavera ha obtingut una subvenció del PUOSC de 79.372,69€, dins de la línia de (Municipis Petits, codi expedient PRE082/19/02231), per a dur a terme la reforma dels accessos al nucli històric de Bellmunt. L’ACTUACIÓ “PROJECTE DE MILLORA I ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS AL NUCLI HISTORIC DE BELLMUNT (TALAVERA)”, amb un pressupost base de licitació IVA inclòs de 83.550,20€, es va adjudicar a l’empresa EXCAVACIONS GASSÓ SL, per un import de 72.739,05€, a més de millores valorades en 5.100€ més IVA. L'actuació s’ha finalizat amb molt bons resultats i els veins ho molt positivament.

BAN INFORMACIÓ SOBRE EL CÀNON DE L’AIGUA

BAN INFORMACIÓ SOBRE EL CÀNON DE L’AIGUA Es fa públic per al general coneixement que l’Agència Catalana de l’Aigua preveu una sèrie de beneficis en supòsits específics: 1- Ampliació dels trams del cànon de l'aigua per unitats de convivència de 4 o més membres. A les famílies de quatre o més membres o en habitatges on constin empadronats 4 o més membres. A les unitats familiars o habitatges amb persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, les quals computaran com a dues persones, que afegides als altres membres empadronats sumin 4 o més persones. Tramitació: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres 2- Tarifa social del cànon de l'aigua. A les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titulars d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies. Tarifa social del cànon de l'aigua per a persones perceptores de pensions mínimes contributives: Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat. Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent. Tarifa social del cànon de l'aigua per a famílies amb tots els seus membres en situació d'atur: Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur. Tarifa social del cànon de l'aigua per a col·lectius d'especial protecció: Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa. Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania. Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol). Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS). Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013). Tarifa social del cànon de l'aigua per vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin. Tramitació: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c Novetat que s’incorpora en la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que modifica articles del DL 3/2003, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, entre elles: 3- Supòsit d’exempció del cànon de l’aigua En el cas de tractar-se d’aigua subministrada per xarxa destinada al reg d’horts no considerats domèstics s’haurà de satisfer només el gravamen general d’aquests consums, donat que el gravamen específic d’aquests usos és zero (modificació art. 72.4) Al ser el cànon un impost de la Generalitat de Catalunya, és l’ACA la quina ha de determinar l’exempció o no del tribut. Si considereu que reuniu els requisits o bé voleu demanar informació ho podeu fer mitjançant una petició genèrica:https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’ Ajuntament de Talavera

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l’ Ajuntament de Talavera

Dins el Pla de Cooperació Municipal per al Finançament d’Inversions dels Ajuntaments i les Entitats Municipals Descentralitzades del Territori de Lleida 2020-2021. A l’Ajuntament de Talavera s’ha atorgat una Subvenció de 62.281,79€ per a finançar l’actuació: “ MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS NUCLIS DE TALAVERA”. L’actuació s’ha dut a terme durant l’any 2020, amb un cost total de 124.563,58€, gràcies a la col.laboració de la Diputació de Lleida.

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l'Ajuntament de Talavera

Subvenció atorgada per la Diputació de Lleida a l'Ajuntament de Talavera

Dins del Pla per al finançament d’inversions en matèria de Salut de la Diputació de Lleida 2020 – 2022, a l'ajuntament de Talavera s’ha atorgat una subvenció de 36.714,00€ euros per a finançar l’actuació “SUBSTITUCIÓ DE CANONADA D'AIGUA SOTERRADA ENTRE TALAVERA I SURÓ. MUNICIPI DE TALAVERA” . L’actuació s’ha dut a terme durant l’any 2021, amb un cost total de 39.417,72€ més IVA.

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS NÚCLEOS DEL MUNICIPIO DE TALAVERA

RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS NÚCLEOS DEL MUNICIPIO DE TALAVERA

El Ayuntamiento de Talavera (Lleida) ha llevado a cabo las actuaciones de “Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y especialización exterior en el municipio de Talavera”, con un presupuesto inicial de 152.658,44 euros. Se adjudicó la actuación a la empresa CITELUM IBERICA SA, empresa adjudicataria de la central de compras de la ACM, por un importe de 92.957,34€, IVA incluido. Para poner las instalaciones en condiciones de ser renovadas, se debieron realizar diferentes actuaciones, así como la contratación de servicios y redacción de documentación técnica, que dieron lugar a contratos menores, por un importe de 42.850,24€, IVA incluido. Para financiar la actuación se recibió RESOLUCIÓN por la que se estima FAVORABLEMENTE la solicitud de ayuda a AJUNTAMENT DE TALAVERA, titular de CIF: P2526900B, formulada en el contexto del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE nº 144 de fecha 17 de junio de 2017), modificado por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre (B.O.E. nº 314, de 29 de diciembre de 2018), y el Real Decreto 316/2019, de 26 de abril (B.O.E. nº 130, de 30 de abril de 2019), en expediente FEDER-EELL-2019-003675. La ejecución de la actuación debe suponer un importante ahorro en el consumo anual de energía eléctrica del alumbrado público.

BAN - EXPOSICIÓ PÚBLICA SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE PARC EÒLIC

S’HA REBUT A L’AJUNTAMENT LA SEGÜENT COMUNICACIÓ PER PART DE LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN A LLEIDA. ES TRACTA D’UNA SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ DE PARC EÒLIC PER PART DE L’EMPRESA GREEN CAPITAL DEVELOPMENT X SL. AL TRACTAR-SE D’UN PARC DE MÉS DE 50 MW ES TRAMITA DIRECTAMENT DES DEL GOVERN CENTRAL I NI LA GENERALITAT NI L’AJUNTAMENT TENIM CAP COMPETÈNCIA. ACCEDINT AL LINK US PODEU DESCARREGAR LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/5b60bcfa5f8fba9c455ac0ddfc941304a0d5322d

Actuació subministraments d’enèrgia elèctrica i servei de comunicació

Actuació subministraments d’enèrgia elèctrica i servei de comunicació

L’Ajuntament de Talavera ha dut a terme l’ actuació “ Subministraments d’enèrgia elèctrica i servei de comunicació” per a l’any 2019”. Les despeses subvencionades han estat les despeses d’energia elèctrica de la via pública dels pobles del municipi de Talavera i el servei de telefonia de les oficines de l’Ajuntament. L’actuació ha suposat una despesa de 6115,56€ i ha comptat amb la col.laboració de 6113,05€ de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

Protecció de dades personals

El responsable de les dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Talavera, és l'Alcalde Sr. Ramon Trullols Bergadà. El Delegat de Protecció de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Talavera, és el senyor Joan Roca Sicart. Les dades de contacte són: Ajuntament de Talavera, Plaça Major, 1 25213 Talavera (Lleida), e-mail: rtrullols@talavera.ddl.net; telèfons de contacte: 973540146 i 686416280.