Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

AJUT ESTUDIS CURS ACADÈMIC 2023-2024

https://ebop.diputaciolleida.cat/aplicacions/bop/bopV1/fitxers/pdf/2024/29/20242901133.pdf

DIVENDRES 09 FEBRER 2024

ANUNCI de convocatòria d’ajut a l’estudi curs 2023-2024

 

Per Decret de l’alcaldia 2024-0005 i d’acord amb l’Ordenança reguladora d’ajuts a l’estudi de

l’Ajuntament de Talavera, es procedeix a obrir la convocatòria de sol·licitud i atorgament d’ajuts a l’estudi

per a joves del municipi, per al curs acadèmic 2023/2024.

A aquests efectes, aquells que reuneixin les següents condicions:

- Tenir la seva residència habitual a qualsevol dels nuclis de municipi de Talavera, i tenir com a màxim 25 anys.

- Que convisquin, com a mínim amb el seu pare o mare o tutor legal, si són menors d’edat.

- Que acreditin haver reservat plaça per un curs acadèmic en qualsevol centre d’ensenyament.

- Que autoritzin l’Ajuntament de Talavera a dur a terme aquelles comprovacions que s’entenguin

necessàries per a concedir l’ajut.

- Que el beneficiari, els pares o tutors estiguin al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social  i no tinguin deutes municipals.

En quan al procediment a seguir, al model de sol·licitud caldrà d’acompanyar-la de la següent documentació:

- DNI de la persona beneficiària.

- DNI del pare, la mare o tutor (menor).

- Llibre de Família (menor).

- Còpia de la Resolució judicial en el cas d’adopcions/sentències judicials

- Full de dades bancàries on s’efectuarà l’ingrés.

En cas que s’hagi aportat la precedent documentació en exercicis anteriors, no és necessari aportar-ho de

nou.

  • Justificant de matrícula del curs vigent i justificant de pagament de matrícula

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà d’aquesta publicació al BOP de Lleida i finalitza el

dia 30 de maig de 2024. Es podran establir terminis extraordinaris de presentació de sol·licituds, prèvia

resolució de l’Alcaldia.

4.1. Les sol·licituds es poden enviar en paper o bé a través de la seu electrònica de l’ajuntament https://seu-e.cat/ca/web/talavera/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14368468?p_auth=y3J7v7bZ i es formalitzaran mitjançant els impresos normalitzats que estaran a disposició de les

persones interessades a la Secretaria de l’Ajuntament de Talavera i a la seu electrònica municipal https://seu-e.cat/ca/web/talavera/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/ajuts-a-l-estudi-195

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució final del procediment és de sis mesos, comptadors des de la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu Negatiu.

Forma d’inici Instància de part.

Sancions

En cas d’incompliment de les obligacions que preveuen les Bases reguladores, resultarà d’aplicació el règim sancionador previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d’infracció d’acord amb la legislació esmentada, amb independència del reintegrament total o parcial de la subvenció.

Consentiment de tractament de dades

La presentació de la sol·licitud suposa l’autorització a l’Ajuntament de Talavera a obtenir d’altres

administracions públiques, les dades que siguin precises per a determinar, conèixer i comprovar totes les

dades d’identificació, circumstàncies personals, de residència, familiars i de renda del sol·licitant i de la

resta de membres computables de la unitat familiar, necessaris per a la resolució de la sol·licitud de l’ajut.

Protecció de dades

En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris han de complir amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016); la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i a altra normativa aplicable.

Impugnació

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar

recurs contenciós administratiu, davant la jurisdicció contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva publicació al BOPL, de conformitat amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l’acte, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació en el BOPL, tal i com disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.