Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

BAN INFORMACIÓ SOBRE EL CÀNON DE L’AIGUA

BAN INFORMACIÓ SOBRE EL CÀNON DE L’AIGUA Es fa públic per al general coneixement que l’Agència Catalana de l’Aigua preveu una sèrie de beneficis en supòsits específics: 1- Ampliació dels trams del cànon de l'aigua per unitats de convivència de 4 o més membres. A les famílies de quatre o més membres o en habitatges on constin empadronats 4 o més membres. A les unitats familiars o habitatges amb persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, les quals computaran com a dues persones, que afegides als altres membres empadronats sumin 4 o més persones. Tramitació: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ampliacio-dels-trams-del-canon-de-laigua-per-unitats-de-convivencia-de-4-o-mes-membres 2- Tarifa social del cànon de l'aigua. A les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats) o titulars d’una captació de l’aigua, en les següents circumstàncies. Tarifa social del cànon de l'aigua per a persones perceptores de pensions mínimes contributives: Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat. Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent. Tarifa social del cànon de l'aigua per a famílies amb tots els seus membres en situació d'atur: Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en situació d’atur. Tarifa social del cànon de l'aigua per a col·lectius d'especial protecció: Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa. Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania. Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol). Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS). Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013). Tarifa social del cànon de l'aigua per vulnerabilitat econòmica o risc d’exclusió residencial Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin. Tramitació: https://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua?category=75b0b894-a82c-11e3-a972-000c29052e2c Novetat que s’incorpora en la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que modifica articles del DL 3/2003, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya, entre elles: 3- Supòsit d’exempció del cànon de l’aigua En el cas de tractar-se d’aigua subministrada per xarxa destinada al reg d’horts no considerats domèstics s’haurà de satisfer només el gravamen general d’aquests consums, donat que el gravamen específic d’aquests usos és zero (modificació art. 72.4) Al ser el cànon un impost de la Generalitat de Catalunya, és l’ACA la quina ha de determinar l’exempció o no del tribut. Si considereu que reuniu els requisits o bé voleu demanar informació ho podeu fer mitjançant una petició genèrica:https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?category=

DIVENDRES 01 JULIOL 2022